Rezero

Creem coneixement i impulsem idees, normatives i projectes innovadors perquè tant les empreses, les administracions públiques com la ciutadania puguin tenir la possibilitat de gaudir d'un model de producció i de consumcap al Residu Zero, sense matèries tòxiques, ni productes que quedin sense ús.

CA / ES


Logo Alianza Last

 

COVID-19: L'Alianza Residuo Cero reclama al Govern espanyol que no es doblegui davant la indústria del plàstic i aposti per una gestió eficaç dels residus

 

  • La COVID-19 està provocant un greu descontrol en la gestió dels residus urbans, a l'haver-se suprimit, entre altres coses, la separació manual a les plantes de triatge.
  • La indústria ja està pressionant per retardar la transposició de la legislació que limita els plàstics d'un sol ús.
  • La Comissió Europea demana als Estats membres que no rebaixin els seus percentatges de reciclatge i optin per sistemes sostenibles.
  • Les decisions post-COVID-19 han de preveure solucions de reducció duradores per protegir la població i al medi ambient.


-
La crisi sanitària de la COVID-19 està provocant un greu descontrol en la gestió dels residus a tots els nivells: des del descens del reciclatge a les plantes de tractament, l'augment de residus destinats a abocadors i incineradores, l'ampliació dels abocadors , fins a possibles retards en la transposició de les directives de residus a causa de pressions de la indústria. L'Alianza Residuo Cero reclama unes polítiques valentes, basades en la reducció dels residus, i recorda al Govern que la sortida d'aquesta crisi només serà possible amb mesures que situïn el medi ambient i les persones al centre de les polítiques.

L'Alianza Residuo Cero, conformada per Amics de la Terra, Ecologistes en Acció, Greenpeace, Rezero, Retorna i Surfrider Foundation Europe, denuncia que el sector petroquímic està pressionant a Brussel·les per rebaixar les mesures contemplades en la Directiva de Plàstics d'un Sol Ús. Altres països com els Estats Units també s'estan veient sotmesos a la pressió dels productors de plàstic, que estan aprofitant la crisi del COVID-19 per rebaixar la legislació ambiental.

Les organitzacions reclamen a Govern i a les autoritats europees que no cedeixin davant les pressions de la indústria, i els insten a prendre les mesures oportunes per reduir el consum de plàstic d'un sol ús i altres materials d'un sol ús, així com a gestionar els residus generats de forma eficaç. La mateixa Comissió Europea ha assenyalat que la crisi sanitària no pot servir d'excusa per no avançar en la transició ecològica.

Una altra de les demandes de l'Alianza se centra en el tractament actual dels residus a l'Estat espanyol. Si els percentatges de reciclatge ja eren de per si escassos, la crisi sanitària pot estar reduint encara més aquestes xifres. Això es deu a la situació actual en els centres de tractament, en els quals s'ha suprimit la separació manual a les plantes de triatge, a través de les quals se separaven els materials per al seu posterior reciclat. Així, es recuperen menys materials i, per tant, augmenten els residus destinats a abocador i incineració.

Un cop més la Comissió Europea ha donat un toc d'atenció als països de la Unió instant-los a fer un esforç més gran i no rebaixar els percentatges de reciclatge. Això es podria evitar amb un model més eficaç que no es vegi paralitzat davant d'una crisi d'aquest calibre. De la mateixa manera que és indispensable repensar el nostre model econòmic, el model de gestió de residus, estretament lligat a aquest últim, també necessita d'un canvi de 180 °. Amb aquesta finalitat, s'ha de prioritzar la reducció de residus a la pròpia cadena de producció, així com la reutilització, i, en la gestió de residus, s'ha de contemplar la recollida selectiva en origen i garantir així percentatges de reciclatge més alts.

Els plàstics d'un sol ús en cap cas són una solució davant la crisi de l'coronavirus, sinó que estan intrínsecament relacionats amb la crisi ambiental i climàtica que viu la humanitat, causa de la situació sanitària actual. A més, tal com mostren diferents estudis, la COVID-19 pot romandre durant tres dies a les superfícies plàstiques, de manera que l'única solució és mantenir les mesures d'higiene i desinfecció aconsellades per l'Organització Mundial de la Salut.

Per aquest motiu, Aliança Residu Zero reclama que es prioritzi la reducció de residus i els sistemes i envasos reutilitzables enfront de les falses solucions d'un sol ús. És imprescindible apostar per nous models econòmics viables ecològicament, locals i resilients.
Al seu torn animen a la ciutadania a apostar per aliments locals, frescos i saludables lliures de plàstics, i els recorden que portar els seus propis envasos als comerços, sempre serà més segur que els embolcalls de plàstic d'un sol ús que han passat per tota la cadena de producció i consum.

 

Més informació:

Anna Peña (directora de comunicació de Rezero): 651 05 89 88

María Durán (responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra): 671 865 839

Carlos Arribas (responsable de residuos de Ecologistas en Acción): 676 048 331

Julio Barea (responsable campaña de residuos de Greenpeace): 626 998 253

César Sánchez (Retorna): 644 16 59 65

Xavier (portavoz de la delegación española de Surfrider Foundation Europe) 653 371 524

 

 

Logo Alianza Last

 

COVID-19: La Alianza Residuo Cero reclama al Gobierno que no ceda ante la industria del plástico  y apueste por una gestión eficaz de los residuos

 

La COVID–19 está provocando un grave descontrol en la gestión de los residuos urbanos, al haberse suprimido, entre otras cosas, la separación manual en las plantas de triaje.
La industria ya está presionando para retrasar la transposición de la legislación que limita los plásticos de un solo uso.
La Comisión Europea pide a los Estados miembros que no rebajen sus porcentajes de reciclaje y opten por sistemas sostenibles.
Las decisiones pos-COVID–19 deberán contemplar soluciones de reducción duraderas para proteger a la población y al medio ambiente.
--
La crisis sanitaria de la COVID–19 está provocando un grave descontrol en la gestión de los residuos a todos los niveles: desde el descenso del reciclaje en las plantas de tratamiento, el aumento de residuos destinados a vertederos e incineradoras, la ampliación de los vertederos, hasta posibles retrasos en la transposición de las directivas de residuos debido a presiones de la industria. Alianza Residuo Cero reclama unas políticas valientes, basadas en la reducción de los residuos, y recuerda al Gobierno que la salida de esta crisis sólo será posible con medidas que sitúen el medio ambiente y a las personas en el centro de las políticas.

La Alianza Residuo Cero, conformada por Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, Rezero, Retorna y Surfrider Foundation Europe, denuncia que el sector petroquímico está presionando en Bruselas para rebajar las medidas contempladas en la Directiva de Plásticos de un Solo Uso. Otros países como Estados Unidos también se están viendo sometidos a la presión de los productores de plástico, que están aprovechando la crisis de la COVID–19 para rebajar la legislación ambiental.

Las organizaciones reclaman al Gobierno y a las autoridades europeas que no cedan ante las presiones de la industria, y les instan a tomar las medidas oportunas para reducir el consumo de plástico de un solo uso y otros materiales de usar y tirar, así como a gestionar los residuos generados de forma eficaz. La propia Comisión Europea ha señalado que la crisis sanitaria no puede servir de excusa para no avanzar en la transición ecológica.

Otra de las demandas de la Alianza se centra en el tratamiento actual de los residuos en el Estado español. Si los porcentajes de reciclaje ya eran de por sí escasos, la crisis sanitaria puede estar reduciendo aún más estas cifras. Esto se debe a la situación actual en los centros de tratamiento, en los que se ha suprimido la separación manual en las plantas de triaje, a través de las cuales se separaban los materiales para su posterior reciclado. Así, se recuperan menos materiales y, por tanto, aumentan los residuos destinados a vertedero e incineración.

Una vez más la Comisión Europea ha dado un toque de atención a los países de la Unión instándolos a hacer un esfuerzo mayor y no rebajar los porcentajes de reciclaje. Esto se podría evitar con un modelo más eficaz que no se vea paralizado ante una crisis de este calibre. Del mismo modo que es indispensable repensar nuestro modelo económico, el modelo de gestión de residuos, estrechamente ligado a este último, también necesita de un cambio de 180°. Para este fin, se debe priorizar la reducción de residuos en la propia cadena de producción, así como la reutilización, y, en la gestión de residuos, se debe contemplar la recogida selectiva en origen y garantizar así porcentajes de reciclaje más altos.

Los plásticos de un solo uso en ningún caso son una solución ante la crisis del coronavirus, sino que están intrínsecamente relacionados con la crisis ambiental y climática que vive la humanidad, causa de la situación sanitaria actual. Además, tal y como muestran diferentes estudios, la COVID–19 puede permanecer durante tres días en las superficies plásticas, por lo que la única solución es mantener las medidas de higiene y desinfección aconsejadas por la Organización Mundial de la Salud.

Por este motivo, Alianza Residuo Cero reclama que se priorice la reducción de residuos y los sistemas y envases reutilizables frente a las falsas soluciones de usar y tirar. Es imprescindible apostar por nuevos modelos económicos viables ecológicamente, locales y resilientes.

A su vez animan a la ciudadanía a apostar por alimentos locales, frescos y saludables libres de plásticos, y les recuerdan que llevar sus propios envases a los comercios, siempre será más seguro que los envoltorios de plástico de usar y tirar que han pasado por toda la cadena de producción y consumo.

Más información:


Anna Peña (directora de comunicació de Rezero): 651 05 89 88

María Durán (responsable de recursos naturales y residuos de Amigos de la Tierra): 671 865 839

Carlos Arribas (responsable de residuos de Ecologistas en Acción): 676 048 331

Julio Barea (responsable campaña de residuos de Greenpeace): 626 998 253

César Sánchez (Retorna): 644 16 59 65

Xavier (portavoz de la delegación española de Surfrider Foundation Europe) 653 371 524

***

La Alianza Residuo Cero forma parte de Zero Waste Europe, plataforma formada por 30 organizaciones de 24 países europeos. Según esta plataforma, se entiende por “Residuo Cero” el modelo de gestión de residuos que trata de emular los ciclos de la naturaleza en los que todos los materiales descartados para un proceso son necesarios para otro uso, de manera pragmática y a largo plazo. Residuo Cero significa diseñar y gestionar los productos y los procesos de manera que se reduzca el volumen y la toxicidad de los residuos generados, se conserve y se recuperen todos los recursos y no se quemen ni entierren. La implementación de modelos Residuo Cero eliminaría todas las emisiones al aire, agua y suelo que amenazan en la actualidad a la salud humana, animal, vegetal y planetaria.

 kit zero banner h 1 600x300

@rezerocat